aaaaaaa-bc1
aaaaaaa-bc1

Regulamin Programu Poleceń Placówek "Voucher 1000 zł"

I Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin Programu Poleceń placówek „Voucher 1000 zł” (zwany dalej „Regulaminem”) jest zestawieniem zasad dotyczących polecania placówek prowadzonych przez Stowarzyszenie Twórczego Rozwoju DyNaMo oraz Juneco sp. z o.o. nowym Klientom przez rodziców dzieci już zapisanych w placówkach Stowarzyszenia i Spółki w ramach Programu Poleceń obowiązującym w Stowarzyszeniu oraz Spółce.
 1. Organizatorem Programu (zwanym dalej „Organizatorem”) jest Stowarzyszenie Twórczego Rozwoju DyNaMo oraz Juneco sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku (80-461), ul. Startowa 4a.
 2. Uczestnikami Programu (zwanymi dalej „Uczestnikami”) są Osoby Polecające oraz Klienci.
 3. Klientem jest osoba fizyczna zgłoszona Organizatorowi przez Osobę Polecającą, która podpisała umowę o sprawowanie opieki nad dzieckiem w jednej z placówek Stowarzyszenia lub Spółki w wyniku polecenia przez Osobę Polecającą.
 1. Osobą Polecającą̨ jest rodzic dziecka już uczęszczającego do placówki prowadzonej przez Stowarzyszenia Twórczego Rozwoju DyNaMo lub Juneco sp. z o.o., który zgodnie z zasadami Regulaminu przyczynił się do zapisania dziecka Klienta w placówce prowadzonej przez Stowarzyszenie bądź Spółkę poprzez przekazanie mu Vouchera.

II Warunki oraz zasady udziału w Programie Poleceń „Voucher 1000 zł”

 1. W Programie jako Osoba Polecająca może wziąć udział wyłącznie rodzic dzieci już zapisanych w placówkach prowadzonych przez Stowarzyszenie Twórczego Rozwoju DyNaMo lub Juneco sp. z o.o. w oparciu o zawartą umowę o sprawowanie opieki w placówce.
 2. Osoba Polecająca nie może dokonać polecenia samego siebie oraz nie może dokonać polecenia osoby mającej zawartą już umowę o sprawowanie opieki nad dzieckiem w placówce prowadzonej przez Stowarzyszenie Twórczego Rozwoju DyNaMo lub Juneco sp. z o.o.
 3. Osoba Polecająca może polecić więcej niż jednego Klienta.
 4. Osoba Polecająca może polecić Klienta do jakiejkolwiek placówki żłobkowo-przedszkolenej prowadzonej przez Stowarzyszenie Twórczego Rozwoju DyNaMo lub Juneco sp. z o.o.
 5. Udział w Programie jest dobrowolny.
 6. Voucher jest możliwy do wykorzystanie w sytuacji, w której wybrana placówka dysponuje wolnym miejscem.
 7. Udział w Programie oznacza zaakceptowanie niniejszego Regulaminu.

 

III Warunki oraz zasady nagradzania w Programie Poleceń „Voucher 1000 zł”

 1. Osoba Polecająca może wręczyć jeden Voucher danemu Klientowi w ramach Programu Poleceń.
 2. Vouchery są emitowane w formie papierowej i są bonami imiennymi (do zrealizowania przez osobę wskazaną na Voucherze).
 3. Ważność Voucherów jest ograniczona od 4.12.2020 do 31.03.2021.
 4. Vouchery dla nowych Klientów na kwotę 1000zł uprawniają wyłącznie do płatności za usługi świadczone przez Stowarzyszenie lub Spółkę.
 5. Jeden Voucher podarowany Klientowi może być przez niego zrealizowany w jednej placówce prowadzonej przez Stowarzyszenie lub Spółkę.
 6. Vouchery nie podlegają wymianie na gotówkę.
 7. Każda Osoba Polecająca, która przyczyni się do zawarcia umowy o sprawowanie opieki nad dzieckiem w placówce prowadzonej przez Stowarzyszenie lub Spółkę przez Klienta, zgodnie z zasadami wskazanymi w §4 Regulaminu oraz jednocześnie spełni warunki opisane w § 3 pkt 11, otrzyma jednorazową zniżkę na czesne za sprawowanie opieki nad jednym dzieckiem w placówce Stowarzyszenia lub Spółki, w której jest ono zapisane w wysokości 500 zł brutto (słownie: pięćset złotych brutto), zwane dalej „Rabatem”.
 8. Każdy nowy Klient, który otrzyma Voucher od Osoby Polecajacej i który podpisze umowę o sprawowanie opieki nad dzieckiem w placówce prowadzonej przez Stowarzyszenie Twórczego Rozwoju DyNaMo lub Juneco sp. z o.o. zgodnie z zasadami wskazanymi w §4 Regulaminu oraz jednocześnie spełni warunki opisane w § 3 pkt 10, otrzyma jednorazowy Rabat w wysokości 1000 zł brutto (słownie: tysiąc złotych brutto) do wykorzystania na wpisowe i/bądź czesne za sprawowanie opieki w placówce, z którą podpisze umowę, zwane dalej „Rabatem”.
 9. W przypadku polecenia kilku Klientów, liczba Rabatów dla Osoby Polecającej będzie równa liczbie poleconych Klientów, którzy zapiszą się w danych placówkach.
 10. Przyznanie Rabatu nowemu Klientowi będzie możliwe, jeśli Klient spełni łącznie poniższe warunki:
 1. uzyska zgodę na udostępnienie Organizatorowi danych osobowych Osoby Polecającej;
 2. zaprezentuje Voucher, podarowany i imiennie podpisany przez Osobę Polecającą, pracownikowi placówki, w której postanowił zapisać dziecko;
 3. podpisze umowę o sprawowanie opieki nad dzieckiem w placówce prowadzonej przez Stowarzyszenie Twórczego Rozwoju DyNaMo lub Juneco sp. z o.o. w okresie między 4.12.2020 a 31.03.2021;
 4. sprawowanie usług określonych w umowie o sprawowanie opieki nad dzieckiem musi rozpocząć się najpóźniej 01.04.2021
 5. Przyznanie Rabatu będzie możliwe, jeśli Osoba Polecająca w momencie realizacji Rabatu spełnia poniższe warunki:
 6. przekazała imienny Voucher potencjalnemu Klientowi, który zapisał dziecko w jednej z plaówek prowadzonych przez Stowarzyszenie lub Spółkę;
 7. jest związana umową o sprawowanie opieki nad dzieckiem na bieżący rok szkolny ze Stowarzyszeniem Twórczego Rozwoju DyNaMo lub Juneco sp. z o.o. na co najmniej jedno dziecko;
 8. nie znajduje się̨ w okresie wypowiedzenia umowy o sprawowanie opieki nad dzieckiem.
 9. Przyznanie jednorazowego Rabatu Osobie Polecającej przypada na czas tworzenia rozliczenia miesięcznej opłaty za czesne liczony od momentu uznania polecenia przez Organizatora.
 10. Przyznanie jednorazowego Rabatu Klientowi przypada na czas zapisu dziecka do placówki i tworzenia rozliczenia miesięcznej opłaty za czesne liczony od momentu uznania polecenia przez Organizatora.
 11. W przypadku, gdy wartość zakupionych usług jest większa od wartości Vouchera, Klient jest zobowiązany do dokonania stosownej dopłaty przelewem bankowym na podany numer konta.
 12. Posiadaczowi Vouchera nie przysługije prawo do otrzymania reszty w przypadku, gdy wartość zakupionych usług jest mniejsza od wartości Vouchera.
 1. Klient nie nabywa prawa do Rabatu w przypadku, gdy w przeszłości współpracował z Organizatorem (bez względu na podstawę̨ prawną współpracy).

IV Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator.
 2. Dla celów związanych z udziałem w Programie Organizator przetwarzał będzie następujące dane Klienta: imię i nazwisko.
 3. Dane osobowe Uczestników przetwarzane w związku z udziałem w Programie będą przetwarzane do momentu trwania Programu lub do czasu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie.
 4. Dane osobowe Uczestników mogą być́ ujawnione pracownikom lub współpracownikom Organizatora, jak też podmiotom udzielającym wsparcia Organizatorowi na zasadzie zleconych usług i z zgodnie z zawartymi umowami powierzania oraz podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.
 5. Uczestnicy posiadają̨ prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. Uczestnicy mają również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają, iż przetwarzanie ich danych osobowych narusza przepisy RODO.
 6. Podanie danych oraz wyrażenie zgód jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w Programie oraz realizacji powyższych celów.

 

V Postanowienia końcowe

 1. Program Poleceń „Voucher 1000 zł” wchodzi w życie z dniem 4.12.2020 i jest ograniczony czasowo do 31.03.2021.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie bez podawania przyczyny. Zmiana Regulaminu nie może naruszać praw nabytych przez Uczestników. O zmianie Regulaminu Organizator poinformuje Uczestników poprzez udostepnienie zaktualizowanego Regulaminu. Do poleceń dokonanych przed zmianą Regulaminu stosuje się postanowienia Regulaminu w brzmieniu z dnia polecenia.
 3. Organizator może zakończyć Program z dwutygodniowym okresem wypowiedzenia umieszczając stosowną informację w prowadzonych placówkach/na stronach internetowych z zastrzeżeniem, że do dnia poleceń dokonanych przed dniem zakończenia Programu, Regulamin pozostaje wiążący.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z Programu Osoby Polecającej bądź Klienta, którzy naruszają postanowienia Regulaminu.
 5. Niekompletne, zniszczone, sfałszowane lub nieważne Vouchery nie będą uznawane przez Organizatora.
 6. Niniejszy Regulamin jest dostępny w placówkach/na stronach internetowych prowadzonych przez Stowarzyszenie Twórczego Rozwoju DyNaMo lub Juneco sp. z o.o.

 

 

to top button

Start
O nas
Program
Cennik
Galeria zdjęć

FAQ
Formularz zgłoszeniowy
Kariera
Kontakt

Polityka
prywatności

Dokumenty