aaaaaaa-bc1
aaaaaaa-bc1

REGULAMIN PROMOCJI
„PROMOCJA 0 PLN
ZA WPISOWE I CZESNE”

I Organizator Promocji

1. Promocja organizowana jest przez Juneco sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku (80-461), przy ul. Startowej 4A, wpisana do
Krajowego Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000677133 której akta rejestrowe są przechowywane w Sądzie
Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy KRS, NIP: 5842760317 REGON: 367251137,
reprezentowana przez Maję Marcelinę Sagan – Członka Zarządu oraz Kamila Maksymiliana Stępiń – Członka Zarządu,
zwanym dalej „Juneco sp. z o.o.” lub „Organizatorem Promocji”.
2. Promocja nie może łączyć się z innymi promocjami prowadzonymi przez Juneco sp. z o.o.

II Warunki skorzystania z Promocji

1. Promocja skierowana jest do osób, które w dniach 1.10.2020 r. – 31.10.2020 r. podpiszą umowę z Juneco sp. z o.o. na
świadczenie usług Żłobka lub Przedszkola w placówkach objętych promocją.
2. Placówka objęta Promocją to Niepubliczny Żłobek i Przedszkole Hula Hop przy ulicy Lawendowej 1, 80-180 Borkowo.
3. Uczestnik Promocji zawierający umowę z Juneco sp. z o.o. zobowiązany jest spełnić wszelkie warunki zawarte w w/w
umowie.
4. Uczestnictwo w Promocji oznacza akceptację wszystkich postanowień niniejszego Regulaminu.
5. Uczestnictwo w Promocji jest dobrowolne.
6. Podmioty spełniające warunki, o których mowa w punkcie 2, ust. 1 zwani są dalej „Uczestnikami Promocji”.

III Czas trwania Promocji

1. W Promocji można wziąć udział w okresie od dnia 1 października 2020 roku do dnia 31 października 2020 roku. W okresie
od 1 października 2020 roku do 31 października 2020 roku możliwe jest podpisanie przez Uczestników Promocji Umowy
na zasadach promocyjnych, określonych w niniejszym Regulaminie. Warunki promocyjne określone niniejszym
Regulaminem obowiązują na usługi świadczone w okresie od 1 października 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.
2. Juneco sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do przedłużenia czasu trwania Promocji.

IV Zasady Promocji

1. Uczestnik Promocji, który spełnił warunki określone w niniejszym Regulaminie, zostanie zwolniony z obowiązku zapłaty
wpisowego w wysokości 490zł.
Stowarzyszenie Twórczego Rozwoju DyNaMo z siedzibą w Gdańsku (80-461), przy ul. Startowej 4A, wpisane do
Krajowego Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000433387 którego akta rejestrowe są
przechowywane w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy KRS,
NIP: 5833154706 REGON: 221740065, reprezentowane przez Kamila Maksymiliana Stępiń – Prezesa Zarządu oraz
Maję Marcelinę Sagan – Wiceprezesa Zarządu
Juneco Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku (80-461), przy ul. Startowej 4A, wpisana do Krajowego Rejestru
Przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000677133 której akta rejestrowe są przechowywane w Sądzie Rejonowym
Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy KRS, NIP: 5842760317 REGON: 367251137, reprezentowana
przez Maję Marcelinę Sagan – Członka Zarządu oraz Kamila Maksymiliana Stępiń – Członka Zarządu
2. Opłata za czesne w wysokości określonej w umowie o sprawowanie opieki w placówce dotyczącej poszczególnej placówki
za miesiące za okres od daty obowiązywania umowy do 31 grudnia 2020 roku będzie rozłożona w ratach, spłacanych w
kwocie określonej w aneksie do umowy, razem z czesnym za kolejne miesiące trwania umowy.
3. Wszystkie dodatkowe opłaty, jak opłata za korzystanie z Panelu Rodzica oraz opłata za wyżywienie, których wysokość
określona jest w umowie o sprawowanie opieki w placówce, nie podlegają Promocji. Ich opłacenie jest obowiązkowe
we wszystkich miesiącach trwania umowy.

V Reklamacje

1. Reklamacje związane z Promocją Uczestnik Promocji może składać na piśmie w terminie do 30- tego dnia po dniu
zakończenia okresu objętego Promocją, tj. do dnia 30 stycznia 2021 roku pod adresem:
Juneco sp. z o.o., Startowa 4A, 80-461 Gdańsk.
2. Reklamacja powinna zawierać dane Uczestnika Promocji, adres do korespondencji, numer telefonu, jak również podanie
przyczyny reklamacji.
3. Reklamacje rozpatrywane będą przez Juneco sp. z o.o. w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. O wyniku postępowania
reklamacyjnego Uczestnik Promocji zostanie powiadomiony pisemnie lub telefonicznie.

VI Postanowienia końcowe

1. Niniejszy Regulamin wraz z aneksem do umowy są dokumentami określającymi szczegółowe zasady Promocji.
2. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej www.hulahop.edu.pl.
3. W odniesieniu do czynności dokonywanych na piśmie przez Uczestników Promocji, o dotrzymaniu wszelkich terminów
decydować będzie data stempla pocztowego.
4. Organizator Promocji będzie archiwizował dokumentację dotyczącą Promocji przez 5 lat od daty rozpoczęcia Promocji.
5. Wszelką korespondencję do Organizatora należy kierować na adres: Juneco sp. z o.o., Startowa 4A, 80-461 Gdańsk.

to top button

Start
O nas
Program
Cennik
Galeria zdjęć

FAQ
Formularz zgłoszeniowy
Kariera
Kontakt

Polityka
prywatności

Dokumenty