aaaaaaa-bc1
aaaaaaa-bc1

Regulamin Pakietów Godzinowych
w Niepublicznych Przedszkolach MegaMocni
i Hula Hop

 1. Niepubliczne Przedszkola MegaMocni i Hula Hop, prowadzone przez Stowarzyszenie Twórczego Rozwoju DyNaMo (NIP 583-315-47-06, REGON 221740065) z siedzibą w Gdańsk u oraz Juneco Sp. z o.o. (NIP 5842760317, REGON: 367251137) z siedzibą w Gdańsku obejmują opieką dzieci w wieku od 2,5 do 6 lat.
 2. Przedszkola MegaMocni i Hula Hop oferują 30-dniowe pakiety godzinowe do wykorzystania w następujących wariantach[1]:
 3. 25 godzin miesięcznie – 200 zł
 4. 50 godzin miesięcznie – 300 zł
 5. 100 godzin miesięcznie – 450 zł
 6. Z wariantu Pakietu Godzinowego skorzystać mogą wyłącznie dzieci niezapisane jednocześnie w innej placówce oferującej opiekę przedszkolną.
 7. Pakiety godzinowe skierowane są do osób, które w dniach 21.12.2020 r. – 31.07.2021 r. podpiszą̨ 30-dniową umowę̨ ze Stowarzyszeniem Twórczego Rozwoju DyNaMo lub Juneco sp. z o.o. na świadczenie usług Przedszkola w placówkach oferujących Pakiety Godzinowe.
 8. Placówki oferujące Pakiety Godzinowe to:
 9. Niepubliczne Przedszkole MegaMocni Zaspa, z siedzibą przy ulicy Startowej 4A, 80-461 Gdańsk,
 10. Niepubliczne Przedszkole MegaMocni Chełm, z siedzibą przy ulicy Cieszyńskiego 1A, 80-809 Gdańsk,
 11. Niepubliczne i Przedszkole MegaMocni Stogi, z siedzibą przy ulicy Andruszkiewicza 5, 80-601 Gdańsk,
 12. Niepubliczne Przedszkole MegaMocni Suchanino, z siedzibą przy ulicy Noskowskiego 1, 80-170 Gdańsk,
 13. Niepubliczne Przedszkole MegaMocni Strzyża z siedzibą przy ulicy Chrzanowskiego 38, 80-278 Gdańsk,
 14. Niepubliczne Przedszkole MegaMocni Jasień, z siedzibą przy ulicy Przywidzkiej 7, 80-174 Gdańsk,
 15. Niepubliczne Przedszkole Hula Hop Borkowo, z siedzibą przy ulicy Lawendowej 1, 80-180 Borkowo.
 16. Podstawą zapisania dziecka do przedszkola jest wypełnienie Formularza zgłoszeniowego dziecka do przedszkola i złożenie go w placówce lub przesłanie drogą elektroniczną oraz zawarcie Umowy Pakietów Godzinowych.
 17. Przyjęcie dziecka do przedszkola następuje na podstawie podpisania 30-dniowej Umowy o sprawowanie opieki w ramach Pakietów Godzinowych, zawartej pomiędzy stronami, tj. Rodzicami (Prawnymi Opiekunami) lub jednym z Rodziców dziecka (Prawnych Opiekunów), a Dyrektorem Przedszkola lub osobą reprezentującą placówkę.
 18. Przyjęcie dziecka do przedszkola może nastąpić w trakcie całego roku kalendarzowego, w zależności od dostępności wolnych miejsc w danych grupach.
 19. W przypadku zawarcia Umowy w trakcie danego miesiąca, jednorazowa opłata naliczana będzie od dnia zawarcia Umowy na kolejne 30 dni.
 20. W przypadku gdy liczba zgłoszonych dzieci jest większa od liczby dostępnych miejsc, o kolejności zapisu dziecka decyduje Dyrektor i organ prowadzący przedszkole.
 21. Dni i godziny uczęszczania dziecka do Przedszkola w ramach niniejszej Umowy są na bieżąco ustalane z Dyrektorem Przedszkola, biorąc pod uwagę specyfikę placówki.
 22. Warunkiem skorzystania z opieki przedszkolnej w ramach wykupionego pakietu godzinowego jest mailowe zgłoszenie obecności dziecka Dyrektorowi Przedszkola do godz. 15.00 z 2-dniowym wyprzedzeniem oraz uzyskanie jego potwierdzenia dotyczącego dostępności miejsc w uzgodnionych ramach czasowych.
 23. Minimalny czas trwania sesji w przedszkolu w ramach pakietów godzinowych wynosi 3 godziny.
 24. Codzienną organizację pracy przedszkola określa ramowy rozkład dnia ustalony przez Dyrektora Przedszkola, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy oraz oczekiwań́ rodziców.
 25. Przedszkole dopuszcza możliwość́ łączenia grup przy zmniejszonej frekwencji.
 26. Rodzice (Prawni Opiekunowie) mają obowiązek punktualnie przyprowadzać i osobiście odbierać dziecko z placówki wg. grafiku wizyt ustalonych z Dyrektorem lub upoważnić́ do odbioru osobę̨ trzecią (wymagane jest pisemne upoważnienie, pod rygorem nieważności, zawierające imię̨, nazwisko, numer dowodu tożsamości osoby upoważnionej oraz podpis rodzica złożone i podpisane w obecności upoważnionego przedstawiciela przedszkola), osoba upoważniona zobowiązania jest okazać przy odbiorze dziecka dowód tożsamości; Rodzice (Prawni Opiekunowie) przejmują̨ pełną odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka odbieranego przez upoważnioną̨ przez siebie osobę).
 27. Gdy dziecko zostanie w Przedszkolu po godzinach jego otwarcia lub przekroczy czas określony w wykupionym wariancie pakietu godzinowego, Rodzice są zobowiązani do uiszczenia dodatkowej opłaty w wysokości 35zł brutto za każdą rozpoczętą godzinę zegarową sprawowania opieki. Opłata ta musi zostać uregulowana maksymalnie w przeciągu 1 dnia roboczego od dnia późnego odbioru dziecka na wskazany rachunek bankowy.
 28. Za pobyt dziecka w Przedszkolu Rodzice uiszczają̨ jednorazową opłatę, której wysokość regulowana jest w deklaracji dotyczącej wybranego Pakietu Godzinowego, zawartej w Umowie o sprawowanie opieki w ramach Pakietów Godzinowych.
 29. Dodatkowa opłata za wyżywienie jest obliczana indywidualnie dla każdego dziecka korzystającego z Pakietu Godzinowego podczas podpisywania Umowy Pakietów Godzinowych.
 30. Opłata za świadczone usługi uiszczana jest z góry i nie podlega zwrotowi, z wyjątkiem rozwiązania Umowy z przyczyn leżących po stronie Przedszkola. W przypadku opóźnienia lub niewywiązania się Rodzica (Prawnego Opiekuna) z płatności, Umowa ulega rozwiązaniu w trybie natychmiastowym.
 31. Rodzice (Prawni Opiekunowie) zobowiązani są do uiszczenia opłaty w ciągu 3 dni od zawarcia Umowy. Opłatę należy uregulować przelewem na wskazany rachunek bankowy Przedszkola.
 32. Korzystanie z Pakietu Godzinowego można rozpocząć po otrzymaniu przez Przedszkole opłaty. Datą uiszczenia opłaty jest data wpływu na rachunek bankowy Przedszkola.
 33. Opłata za wyżywienie dziecka podczas jego czasu w Przedszkolu jest pobierana jednorazowo i nie ulega zwrotowi.
 34. Jednorazowa opłata za sprawowanie opieki w ramach Pakietu Godzinowego nie ulega obniżeniu i nie kumuluje się z innymi ofertami i promocjami placówki.
 35. Opłata za pobyt dziecka w Przedszkolu nie podlega zwrotowi w przypadku choroby lub w okresie jego nieobecności w danym dniu.
 36. Jeśli rodzic zgłosi nieobecność dziecka z minimum 24 godzinnym wyprzedzeniem ma prawo do uzgodnienia nowego terminu z Dyrektorem, bez utraty godzin ze swojego Pakietu, wyłącznie w okresie trwania 30-dniowej Umowy Pakietów Godzinowych.
 37. Rodzic nie ma prawa do zmiany wariantu godzinowego w trakcie trwania obowiązującej Umowy.
 38. Rodzice nie są zobowiązani do uiszczenia opłaty wpisowej.
 39. Umowa Pakietów Godzinowych wygasa wraz z końcem 30 dniowego okresu jej trwania. W celu kontynuacji korzystania z usług Przedszkola w wariancie Pakietów Godzinowych, należy sprawdzić dostępność miejsc u Dyrektora Przedszkola i podpisać kolejną Umowę w przypadku, gdy są dostępne.
 40. Sposób monitorowania wykorzystania godzin w ramach poszczególnego Pakietu odbywa się przy pomocy Karnetu (Załącznik 1). Po każdorazowym pobycie dziecka w przedszkolu pracownik przedszkola wpisuje datę pobytu oraz czas jego trwania wraz z liczbą wykorzystanych godzin w Karnecie. Rodzic i pracownik Przedszkola mają obowiązek podpisać Karnet przy każdorazowym wpisie.

Regulamin Pakietów Godzinowych wchodzi w życie z dniem 18.12.2020r.

[1] Podane ceny nie obejmują cen wyżywienia. Ostateczna cena pakietu wraz z dziennym wyżywieniem jest ustalana z Dyrektorem wybranej przez Rodzica placówki podczas podpisywania Umowy Pakietów Godzinowych.

to top button

Start
O nas
Program
Cennik
Galeria zdjęć

FAQ
Formularz zgłoszeniowy
Kariera
Kontakt

Polityka
prywatności

Dokumenty