aaaaaaa-bc1
aaaaaaa-bc1

Regulamin Pakietów Wakacyjnych

  1. Niepubliczne Przedszkola MegaMocni i Hula Hop, prowadzone przez Stowarzyszenie Twórczego Rozwoju DyNaMo (NIP 583-315-47-06, REGON 221740065) z siedzibą w Gdańsku oraz Juneco Sp. z o.o. (NIP 5842760317, REGON 367251137) z siedzibą w Gdańsku obejmują opieką dzieci w wieku od 2,5 do 6 lat.
  2. Przedszkola MegaMocni i Hula Hop oferują Pakiety Wakacyjne do wykorzystania w następujących wariantach:
   • 1 - tygodniowy – 350 zł
   • 2 - tygodniowy – 650 zł
   • 3 - tygodniowy – 850 zł
   • 4 - tygodniowy – 1050 zł
  3. Pakiety skierowane są do osób, które podpiszą umowę ze Stowarzyszeniem Twórczego Rozwoju DyNaMo lub Juneco sp. z o.o. na świadczenie usług Przedszkola w okresie 01.07.2021 r. 30.08.2021 r. w placówkach oferujących Pakiety Wakacyjne.
  4. Podstawą zapisania dziecka do Przedszkola jest wypełnienie Formularza zgłoszeniowego dziecka do Przedszkola i złożenie go w placówce lub przesłanie drogą elektroniczną oraz zawarcie Umowy w ramach Pakietów Wakacyjnych.
   Placówki oferujące Pakiety Wakacyjne to:
   • Niepubliczne Przedszkole MegaMocni Zaspa, z siedzibą przy ulicy Startowej 4A, 80-461 Gdańsk,
   • Niepubliczne Przedszkole MegaMocni Chełm, z siedzibą przy ulicy Cieszyńskiego 1A, 80-809 Gdańsk,
   • Niepubliczne Przedszkole MegaMocni Stogi, z siedzibą przy ulicy Andruszkiewicza 5, 80-601 Gdańsk,
   • Niepubliczne Przedszkole MegaMocni Suchanino, z siedzibą przy ulicy Noskowskiego 1, 80-170 Gdańsk,
   • Niepubliczne Przedszkole MegaMocni Strzyża z siedzibą przy ulicy Chrzanowskiego 38, 80-278 Gdańsk,
   • Niepubliczne Przedszkole MegaMocni Jasień, z siedzibą przy ulicy Przywidzkiej 7, 80-174 Gdańsk,
   • Niepubliczne Przedszkole Hula Hop Borkowo, z siedzibą przy ulicy Lawendowej 1, 80-180 Borkowo.
  1. Przyjęcie dziecka do Przedszkola następuje na podstawie podpisania Umowy o sprawowanie opieki w ramach Pakietów Wakacyjnych, zawartej pomiędzy stronami, tj. Rodzicami (Prawnymi Opiekunami) lub jednym z Rodziców dziecka (Prawnych Opiekunów), a Dyrektorem Przedszkola lub osobą reprezentującą placówkę.
  2. Przyjęcie dziecka do Przedszkola może nastąpić w okresie 01.07.2021 r. 30.08.2021 r., w zależności od dostępności wolnych miejsc w danych grupach.
  1. Codzienną organizację pracy Przedszkola określa ramowy rozkład dnia ustalony przez Dyrektora Przedszkola, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy oraz oczekiwań Rodziców.
  2. Przedszkole dopuszcza możliwość łączenia grup przy zmniejszonej frekwencji.
  3. Rodzice (Prawni Opiekunowie) mają obowiązek punktualnie przyprowadzać i osobiście odbierać dziecko z placówki lub upoważnić do odbioru osobę trzecią (wymagane jest pisemne upoważnienie, pod rygorem nieważności, zawierające imię, nazwisko, numer dowodu tożsamości osoby upoważnionej oraz podpis Rodzica złożone i podpisane w obecności upoważnionego przedstawiciela Przedszkola), osoba upoważniona zobowiązania jest okazać przy odbiorze dziecka dowód tożsamości; Rodzice (Prawni Opiekunowie) przejmują ̨ pełną odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka odbieranego przez upoważnioną ̨ przez siebie osobę).
  4. Za pobyt dziecka w Przedszkolu Rodzice uiszczają ̨ jednorazową opłatę, której wysokość regulowana jest w deklaracji dotyczącej wybranego Pakietu Wakacyjnego, zawartej w Umowie o sprawowanie opieki w ramach Pakietów Wakacyjnych.
  5. Rodzice (Prawni Opiekunowie) zobowiązani są do uiszczenia opłaty w ciągu 3 dni od zawarcia Umowy. Opłatę należy uregulować przelewem na wskazany rachunek bankowy Przedszkola.
  6. Opłata za świadczone usługi uiszczana jest z góry i nie podlega zwrotowi, z wyjątkiem rozwiązania Umowy z przyczyn leżących po stronie Przedszkola. W przypadku opóźnienia lub niewywiązania się Rodzica (Prawnego Opiekuna) z płatności, Umowa ulega rozwiązaniu w trybie natychmiastowym.
  1. Korzystanie z Pakietu Wakacyjnego można rozpocząć po otrzymaniu przez Przedszkole opłaty. Datą uiszczenia opłaty jest data wpływu na rachunek bankowy Przedszkola.
  2. Opłata za wyżywienie dziecka w Przedszkolu jest zawarta w cenie Pakietu wakacyjnego i nie ulega zwrotowi.
  3. Jednorazowa opłata za sprawowanie opieki w ramach Pakietu Wakacyjnego nie ulega obniżeniu i nie kumuluje się z innymi ofertami i promocjami placówki.
  4. Opłata za pobyt dziecka w Przedszkolu nie podlega zwrotowi w przypadku choroby lub w okresie jego nieobecności w danym dniu.
  5. Rodzic nie ma prawa do zmiany wariantu pakietu w trakcie trwania obowiązującej Umowy.
  6. Rodzice nie są zobowiązani do uiszczenia opłaty wpisowej.
  7. Umowa Pakietów Wakacyjnych wygasa wraz z końcem okresu jej trwania. W celu kontynuacji korzystania z usług Przedszkola w wariancie Pakietów Wakacyjnych, należy sprawdzić dostępność miejsc u Dyrektora Przedszkola i podpisać kolejną Umowę w przypadku, gdy są dostępne.
  8. Regulamin Pakietów Wakacyjnych wchodzi w życie z dniem 23.06.2021 r.

1 Podane ceny obejmują ceny całodziennego wyżywienia. 

to top button

Start
O nas
Program
Cennik
Galeria zdjęć

FAQ
Formularz zgłoszeniowy
Kariera
Kontakt

Polityka
prywatności

Dokumenty