aaaaaaa-bc1
aaaaaaa-bc1

Regulamin Promocji „Voucher – miesiąc czesnego za 1 zł”

 

 • 1 Organizator Promocji
 1. Organizatorem Promocji (zwanym dalej „Organizatorem”) jest Juneco sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku (80-461), przy ul. Startowej 4A, wpisana do Krajowego Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000677133 której akta rejestrowe są przechowywane w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy KRS, NIP: 5842760317 REGON: 367251137, reprezentowana przez Maję Marcelinę Sagan – Członka Zarządu oraz Kamila Maksymiliana Stępiń – Członka Zarządu.
 2. Promocja nie może łączyć się z innymi promocjami prowadzonymi przez Juneco sp. z o.o.
 • 2 Warunki skorzystania z Promocji
 1. Promocja „Voucher – miesiąc czesnego za 1 zł” skierowana jest do osób, które w terminie 04-10.09.2021 r. podpiszą umowę z Juneco sp. z o.o. na świadczenie usług Przedszkola w placówce objętą Promocją.
 2. Placówka objęta Promocją to Niepubliczne Przedszkole Hula Hop przy ulicy Lawendowej 1, 80-180 Borkowo.
 3. Uczestnik Promocji zawierający umowę z Juneco sp. z o.o. zobowiązany jest spełnić wszelkie warunki zawarte w w/w umowie.
 4. Uczestnictwo w Promocji oznacza akceptację wszystkich postanowień niniejszego Regulaminu.
 5. Uczestnictwo w Promocji jest dobrowolne.
 6. Podmioty spełniające warunki, o których mowa w § 2, ust. 1 zwani są dalej „Uczestnikami Promocji”.
 7. Voucher jest możliwy do wykorzystania w sytuacji, w której placówka dysponuje wolnym miejscem.
 • 3 Zasady Promocji
 1. Warunki promocyjne określone niniejszym Regulaminem dotyczą umów o sprawowanie opieki nad dzieckiem w wieku przedszkolnym zawartych na rok szkolny 2021/2022.
 2. Uczestnikowi Promocji, który spełnił warunki określone w niniejszym Regulaminie, przysługuje prawo do miesięcznego czesnego w wysokości 1 zł.
 3. Wszystkie pozostałe opłaty, jak opłata stała, opłata za korzystanie z Panelu Rodzica oraz opłata za wyżywienie, których wysokość określona jest w umowie o sprawowanie opieki w placówce, nie podlegają Promocji.
 4. Vouchery są emitowane w formie papierowej.
 5. Vouchery nie podlegają wymianie na gotówkę.
 6. Ważność Voucherów jest ograniczona czasowo, tj. od 4.09.2021 r. do 10.09.2021 r.
 • 4 Reklamacje
 1. Reklamacje związane z Promocją Uczestnik Promocji może składać na piśmie w terminie do 30. dnia kalendarzowego po dniu zakończenia okresu objętego Promocją, tj. do dnia 10.10.2021 r. pod adresem: Juneco sp. z o.o., ul. Biała 1, 80-435 Gdańsk.
 1. Reklamacja powinna zawierać dane Uczestnika Promocji, adres do korespondencji, numer telefonu, jak również podanie przyczyny reklamacji.
 2. Reklamacje rozpatrywane będą przez Juneco sp. z o.o. w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. O wyniku postępowania reklamacyjnego Uczestnik Promocji zostanie powiadomiony pisemnie lub telefonicznie.
 • 5 Postanowienia końcowe
 1. Niniejszy Regulamin jest dokumentem określającym szczegółowe zasady Promocji.
 2. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej https://rodzic.hulahop.edu.pl/borkowo/
 3. W odniesieniu do czynności dokonywanych na piśmie przez Uczestników Promocji, o dotrzymaniu wszelkich terminów decydować będzie data stempla pocztowego.
 4. Organizator Promocji będzie archiwizował dokumentację dotyczącą Promocji przez 5 lat od daty rozpoczęcia Promocji.
 5. Wszelką korespondencję do Organizatora należy kierować na adres:

Juneco sp. z o.o., ul. Biała 1, 80-435 Gdańsk.

 1. Zniszczone i sfałszowane Vouchery nie będą uznawane przez Organizatora.
to top button

Start
O nas
Program
Cennik
Galeria zdjęć

FAQ
Formularz zgłoszeniowy
Kariera
Kontakt

Polityka
prywatności

Dokumenty