aaaaaaa-bc1
aaaaaaa-bc1

Regulamin Konkursu Facebook „Wybieramy zwierzę w oliwskim ZOO”

I POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem konkursu Facebook (zwanym dalej “Konkursem”) jest Stowarzyszenie Twórczego Rozwoju DyNaMo oraz Juneco Sp. z o.o. ul. Startowa 4a, 80-461 Gdańsk, (zwani dalej „Organizatorem”).
 2. Fundatorem nagród jest
 3. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu jest
 4. Podanie danych osobowych ma charakter dowolny, lecz niezbędny do przystąpienia przez Uczestnika do Konkursu. Osobom udostępniającym dane przysługuje prawo dostępu do tych danych, ich zmian bądź usunięcia.
 5. Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa warunki
 6. Konkurs nie jest stworzony, administrowany, wspierany ani sponsorowany przez Facebook. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook,
 7. Konkurs jest prowadzony na stronie: Niepubliczny Żłobek i Przedszkole Hula Hop (zwaną dalej “Fanpage”).

Nadzór nad prawidłowością i przebiegiem Konkursu, tj. udzielaniem informacji na temat Konkursu oraz rozpatrywaniem reklamacji sprawują pracownicy Organizatora.

II UCZESTNICY KONKURSU

 1. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie osoby fizyczne, konsumenci w rozumieniu art. 22[1] kodeksu cywilnego, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, będące użytkownikami i posiadający aktywne konto w serwisie Facebook.com; które zaakceptowały niniejszy Regulamin (dalej: „Uczestnik”).
 2. Uczestnik oświadcza, że:
 • jest osobą fizyczną, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych;
 • zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i w sposób dobrowolny przystępuje do Konkursu;
 • wyraża zgodę i akceptuje warunki Regulaminu, w tym zapoznał się z treścią dotyczącą procedury odbioru nagrody i ją w pełni akceptuje;
 • zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu, w tym również regulaminu Facebook;
 • wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z uczestnictwem w  Konkursie;
 • jest zarejestrowanym Użytkownikiem portalu społecznościowego Facebook;

3. W Konkursie mogą uczestniczyć pracownicy i współpracownicy Organizatora.

III NAGRODA

 1. W Konkursie przewidziano nagrodę dla osoby wyłonionej w sposób wskazany w VI.
 2. Nagrodą (dalej: „Nagroda”) w Konkursie jest wycieczka razem ze sponsorem wybranego zwierzęcia po ZOO w gdańskiej Oliwie – przy ul. Karwieńskiej 3 w Gdańsku dla zwycięzcy oraz maksymalnie 4 wybranych przez niego osób.
 3. Informacja o Nagrodzie będzie zawarta w treści ogłoszenia o Konkursie opublikowanego na portalu Facebook.
 4. Laureatowi nie przysługuje prawo wymiany Nagrody na gotówkę ani nagrodę innego
 5. Zwycięzca może zrzec się Nagrody, ale w zamian nie przysługuje mu ekwiwalent pieniężny ani jakakolwiek inna nagroda.

IV MIEJSCE, CZAS I ZASADY KONKURSU

 1. Konkurs jest dostępny w formie ogłoszenia konkursowego (dalej: „post konkursowy“) na portalu społecznościowym Facebook na profilu Niepubliczny Żłobek i Przedszkole Hula Hop.
 2. Konkurs trwa od dnia 12.05 do dnia 16.05 do godziny 23:59.

 
V ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

 1. Zadaniem Uczestnika Konkursu jest:
 2. zamieszczenie (w formie komentarza pod Postem konkursowym) odpowiedzi na pytanie zadane w treści posta konkursowego na Fanpage'u Organizatora;
 3. polubienie posta konkursowego.
 4. Informacje o konkursie będą dostępne na Fanpage’u

VI WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE I ODBIORU NAGRÓD

 

 1. Dostęp do Konkursu jest bezpłatny i wymaga rejestracji na portalu społecznościowym Facebook.
 2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest zaakceptowanie Regulaminu oraz poprawne wykonanie wszystkich zadań opisanych w § 5. Ust. 1 Regulaminu.
 3. O przyznaniu nagrody decyduje Organizator w drodze analizy poprawności wykonania zadań opisanych w § 5. Ust. 1 Regulaminu przez Uczestników Konkursu.
 4. Zwycięzca Konkursu zostanie powiadomiony o wygranej i warunkach odbioru Nagrody za pośrednictwem wiadomości prywatnej, wysłanej na Facebooku w ciągu 3 dni roboczych od momentu zakończenia konkursu.
 5. Publiczna informacja o wygranej zostanie również umieszczona w komentarzu do posta konkursowego.
 6. Warunkiem odebrania przez wyróżnionego Uczestnika nagrody jest zaakceptowanie wyników Konkursu na Fanpage`u za pomocą Facebook’a poprzez utworzenie komentarza z potwierdzeniem chęci odbioru nagrody.
 7. Brak wysłania wiadomości, o której mowa w pkt. 3 lub przekroczenie dopuszczalnego czasu odpowiedzi lub podanie nieprawidłowych danych powoduje utratę przez uczestnika prawa do nagrody. Uczestnik traci także możliwość odbioru nagrody, gdy nie zjawi się na umówioną wizytę. Nie ma możliwości przełożenia terminu umówionej już wizyty.
 8. Przyznana w Konkursie nagroda zostanie zrealizowana w wybranym przez Organizatora terminie.
 9. Nagroda zostanie zrealizowana na koszt Organizatora.

VII ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI ORGANIZATORA

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność i prawdziwość danych Uczestników Konkursu, w tym za brak możliwości przekazania nagród, z przyczyny leżących po stronie
 2. Organizator oświadcza, że nie prowadzi kontroli, ani monitoringu treści umieszczanych przez Uczestników w zakresie rzetelności i prawdziwości, z zastrzeżeniem działań związanych z usunięciem naruszeń Regulaminu lub przepisów powszechnie obowiązujących.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, których działania są sprzeczne z prawem lub Regulaminem oraz regulaminem Facebooka, w szczególności uczestników, którzy:
 4. zamieszczają treści niezgodne z obowiązującym prawem lub Regulaminem dostępnym na portalu Facebook (w szczególności zawierające treści obraźliwe, zarówno w warstwie tekstowej, jak i graficznej);
 5. podejmują działania z wykorzystaniem konta/profilu utworzonego niezgodnie z zasadami Facebooka;
 6. podejmują działania z wykorzystaniem niezgodnych z zasadami Facebooka kont/profili osób trzecich;
 7. ingerują w mechanizm działania Konkursu;
 8. tworzą fikcyjne konta/profile w serwisie
 9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w działaniu łącz teleinformatycznych, serwerów, interfejsów, przeglądarek oraz platformy
 10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony lub aplikacji ze strony

VIII PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 1. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celu dokonania czynności niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia Konkursu.
 2. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przechowywane przez Organizatora tylko przez okres niezbędny do przeprowadzenia Konkursu i wydania nagród wyróżnionym Uczestnikom.
 3. Uczestnicy mają prawo wglądu do przetwarzanych danych i ich poprawiania oraz usuwania. Dane są podawane na zasadach dobrowolności, przy czym w zakresie uczestnictwa w Konkursie wymagana jest rejestracja na portalu społecznościowym Facebook.
 4. W momencie usunięcia danych Użytkownik traci możliwość Uczestnictwa w Konkursie.

IX PRAWA AUTORSKIE

 1. Wszelkie prawa własności intelektualnej do Konkursu przysługują Organizatorowi. Uczestnictwo w Konkursie nie skutkuje w żadnym zakresie nabyciem przez Uczestników jakichkolwiek praw własności intelektualnej. Zabronione jest naruszanie w jakikolwiek sposób praw własności intelektualnej w Konkursie, w szczególności:
 2. kopiowanie, modyfikowanie oraz transmitowanie elektronicznie lub rozpowszechnianie w inny sposób mechanizmu Konkursu lub jego części, a także poszczególnych utworów i baz danych, bez wyraźnej pisemnej zgody Administratora;
 3. korzystanie z Konkursu w sposób niezgodny z Regulaminem lub powszechnie obowiązującymi przepisami.

 

X REKLAMACJE I ZGŁOSZENIA NARUSZEŃ

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia wydania Nagród.
 2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków.
 3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie.
 4. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na adres Organizatora z dopiskiem “Konkurs na Facebooku - ZOO”.
 5. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 30 dni.

XI POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 03.05.2021 i kończy się z dniem 4.07.2021.
 2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy
 3. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na Fanpage’u.
 5. Regulamin Konkursu dostępny jest na Facebook’u.

 

 

to top button

Start
O nas
Program
Cennik
Galeria zdjęć

FAQ
Formularz zgłoszeniowy
Kariera
Kontakt

Polityka
prywatności

Dokumenty