aaaaaaa-bc1
aaaaaaa-bc1

Regulamin PROMOCJI 0 PLN ZA WPISOWE

I Organizator Promocji

 1. Promocja organizowana jest przez Juneco sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku (80-461), przy ul. Startowej 4A, wpisana do Krajowego Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000677133 której akta rejestrowe są przechowywane w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy KRS, NIP: 5842760317 REGON: 367251137, reprezentowana przez Maję Marcelinę Sagan – Członka Zarządu oraz Kamila Maksymiliana Stępiń – Członka Zarządu, zwanym dalej „Juneco sp. z o.o.” lub „Organizatorem Promocji”.
 2. Promocja nie może łączyć się z innymi promocjami prowadzonymi przez Juneco sp. z o.o.

II Warunki skorzystania z Promocji

 1. Promocja skierowana jest do osób, które w dniach 09.08.2021 r. – 13.08.2021 r. podpiszą umowę z Juneco sp. z o.o. na świadczenie usług Przedszkola w placówce objętą Promocją.
 2. Placówka objęta Promocją to Niepubliczne Przedszkole Hula Hop przy ulicy Lawendowej 1, 80-180 Borkowo.
 3. Uczestnik Promocji zawierający umowę z Juneco sp. z o.o. zobowiązany jest spełnić wszelkie warunki zawarte w w/w umowie.
 4. Uczestnictwo w Promocji oznacza akceptację wszystkich postanowień niniejszego Regulaminu.
 5. Uczestnictwo w Promocji jest dobrowolne.
 6. Podmioty spełniające warunki, o których mowa w punkcie 2, ust. 1 zwani są dalej „Uczestnikami Promocji”.

III Czas trwania Promocji

 1. W okresie od 9 sierpnia 2021 roku do dnia 13 sierpnia 2021 roku możliwe jest podpisanie przez Uczestników Promocji Umowy na zasadach promocyjnych, określonych w niniejszym Regulaminie. Warunki promocyjne określone niniejszym Regulaminem dotyczą umów o sprawowanie opieki nad dzieckiem zawartych na rok szkolny 2021/2022.
 2. Juneco sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do przedłużenia czasu trwania Promocji.

IV Zasady Promocji

 1. Uczestnik Promocji, który spełnił warunki określone w niniejszym Regulaminie, zostanie zwolniony z obowiązku zapłaty wpisowego w wysokości 490 zł.
 2. Wszystkie pozostałe opłaty, jak opłata stała, opłata za korzystanie z Panelu Rodzica oraz opłata za wyżywienie, których wysokość określona jest w umowie o sprawowanie opieki w placówce, nie podlegają Promocji.

V Reklamacje

 1. Reklamacje związane z Promocją Uczestnik Promocji może składać na piśmie w terminie do 30. dnia po dniu zakończenia okresu objętego Promocją, tj. do dnia 12 września 2021 roku pod adresem:

Juneco sp. z o.o.

Biała 1

80-435 Gdańsk

 1. Reklamacja powinna zawierać dane Uczestnika Promocji, adres do korespondencji, numer telefonu, jak również podanie przyczyny reklamacji.
 2. Reklamacje rozpatrywane będą przez Juneco sp. z o.o. w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. O wyniku postępowania reklamacyjnego Uczestnik Promocji zostanie powiadomiony pisemnie lub telefonicznie.

VI Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin jest dokumentem określającym szczegółowe zasady Promocji.
 2. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej https://rodzic.hulahop.edu.pl/borkowo/
 3. W odniesieniu do czynności dokonywanych na piśmie przez Uczestników Promocji, o dotrzymaniu wszelkich terminów decydować będzie data stempla pocztowego.
 4. Organizator Promocji będzie archiwizował dokumentację dotyczącą Promocji przez 5 lat od daty rozpoczęcia Promocji.
 5. Wszelką korespondencję do Organizatora należy kierować na adres:

Juneco sp. z o.o.

Biała 1

80-435 Gdańsk.

 

to top button

Start
O nas
Program
Cennik
Galeria zdjęć

FAQ
Formularz zgłoszeniowy
Kariera
Kontakt

Polityka
prywatności

Dokumenty